info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

• Administrator Państwa danych osobowych to Darpol sp. z o.o. sp.k. ul. Rynkowska 2 85-503 Bydgoszcz, info@darpol.bydgoszcz.pl.
• Państwa dane wykorzystywane są tylko zgodnie z prawem. Celami i podstawami prawnymi przetwarzania danych są: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (np. w celu marketingu bezpośredniego w zakresie oferty Darpol, windykacji, dochodzenia/obrony przed roszczeniami, zapobieganiu oszustwom, rekrutacji), zgoda osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów- Art.6 RODO, Ordynacja Podatkowa.
• Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: czas niezbędny dla prawidłowej realizacji ww. celów.
• Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww.celów.
• Kategorie przetwarzanych danych osobowych: przede wszystkim adres e-mail. Mogą być także zbierane dane dotyczące imienia i nazwiska, nazwy firmy, stanowiska i danych kontaktowych, a w przypadku rekrutacji także informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz oczekiwań kandydata, argumentów za podjęciem zatrudnienia.
• Przetwarzane dane są pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych lub bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
• Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (o ile nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawnymi), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
• Administrator nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów powiązanych, pracowników i współpracowników oraz podmiotów współpracujących, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych posiadających podpisane z Administratorem stosowne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub umowy o poufności. Państwa dane osobowe NIE BĘDĄ udostępniane osobom trzecim bez związku z celem ich przetwarzania.
• Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na serwerach znajdujących się poza granicami Polski, w tym w krajach trzecich (czyli w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jednak dotyczy to wyłącznie takich danych, które nie zagrażają prawom i wolności osoby, której dane dotyczą.
• Państwa dane osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu lepszego dostosowania przesyłanych informacji do rodzaju Państwa działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy “ciasteczka” (ang. “cookies”). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, umożliwić jej sprawniejszą nawigację oraz prowadzić spersonalizowane działania reklamowe. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem. Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi. Są to np. nazwa dostawcy usług internetowych (lub z sieci firmowych, nazwa firmy), strona którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki używanej podczas odwiedzin. Te informacje są zbierane i analizowane w formie anonimowej. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej.
• Niniejsza informacja oraz zasady, wg których Administrator przetwarza dane osobowe bazują na obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.